Leievilkår ved leie av maskiner/utstyr fra Svelvik utleiesenter

1. Formål

Denne avtale regulerer betingelser ved leie av maskiner, utstyr mm. fra Svelvik utleiesenter.

Dersom andre betingelser skal gjelde enn de som fremkommer i denne avtale, skal disse, for å være gyldige, nedtegnes skriftlig og følge som vedlegg til denne avtale.


2. Leveringsforbehold, levering og tilbakelevering

Alt leiemateriell tilbys med forbehold for senere bestillinger og utleie til andre. Leietaker kan ikke fremme krav dersom utleier ikke er i stand til å levere materiell i ønsket mengde, kvalitet, størrelse e.a. Alt utleiemateriell leveres fra utleiers avdeling og skal for leietakers regning og risiko tilbakeleveres samme avdeling innenfor regulær arbeidstid. Utleier plikter å utlevere leieobjektet i driftsmessig og utprøvd stand, forsynt med forskriftsmessige sikkerhets- og beskyttelsesanordninger. Det er vanlig at leieobjekter endres som følge av erfaring og utvikling.

Utleier har derfor rett til å utlevere leieobjektet, selv om det skulle

forekomme avvik fra de mål, kravbehov, arbeidsytelser eller andre spesifikasjoner som har vært oppgitt.


3. Reklamasjoner

Eventuelle reklamasjoner skal fremmes skriftlig innen 3 dager fra utlevering.


4.  Leietid

Leietiden regnes fra det tidspunkt leieobjektet er bestilt til og holdes tilgjengelig for leietakeren, eller fra levering er foretatt av utleier til leietaker eller transportør. Leietiden løper frem til leieavtalen lovlig er brakt til opphør og leieobjektet er tilbakelevert til utleiers avdeling eller hentet av utleier.


5.  Leieberegning

Leie belastes i samsvar med utleiers til enhver tid gjeldende utleiepriser. Leieprisene kan revideres uten særskilt varsel i en leieperiode. Leie belastes pr. dag, måned eller andre avtalte eller anvendelige perioder. Ved dagleie beregnes leie pr.

Materiellenhet pr . påbegynte dag, basert på enskiftsdrift. Utnyttes materiellet mer enn et skift (dvs. 8 timer), debiteres i tillegg 80 % av gjeldende leie for 2. skift (dvs. 8-16 timer) og ytterligere 60 % for 3. skift (dvs. 16-24 timer). For enkelte utleieobjekter,

som er særskilt markert i prislisten, belastes alltid leie pr. kalenderdag som utstyret disponeres. Leie beregnes også i ferietiden, om ikke materiellet er avbestilt og tilbakelevert.


6.  Framleie mv.

Leietakeren har ikke rett til fremleie eller overdragelse av sine rettigheter etter denne kontrakt, uten utleiers forutgående skriftlige samtykke. Brukersted skal oppgis til utleier og leietaker er ikke berettiget til å flytte leieobjektet uten etter samtykke fra utleier.


7.  Leietakers bruk

Det påligger enhver leietaker/bruker å sette seg inn i leieobjektets bruksområde og faremomenter før det tas i bruk, herunder gjøre seg kjent med og følge evt. brukerveiledninger/sikkerhetsbestemmelser som følger leieobjektet. Leietaker plikter å holde utleier underrettet om hvor leieobjektet oppbevares eller anvendes. Flytting av materiell skal meldes til utleier og påføres leiekontrakten. Utleid materiell kan ikke flyttes eller benyttes utenfor Norges grenser uten forutgående, skriftlig samtykke. Utleier

skal ha uhindret adgang til ethvert sted hvor leieobjektet befinner seg. Utleid materiell kan kun benyttes for slike arbeidsoppgaver og under slike forhold som det er beregnet for, og i samsvar med utleiers og eventuelle offentlige instanser, herunder også Arbeidstilsynets, forskrifter om drift mv. Leietaker er, under leietiden, videre ansvarlig for at transport, plassering og bruk av leieobjektet tilfredsstiller de til enhver tid gjeldende offentligrettslige krav, og plikter for egen regning å oppfylle ethvert krav fra offentlig myndighet som er/blir foranlediget av transport, plassering og bruk av leieobjektet. Leietaker må selv innhente alle tillatelser/avgi varsler som måtte være nødvendige for transport, plassering og bruk av leieobjektet.

Utlegg/omkostninger utleier påføres som følge av at leietakers transport, plassering og bruk ikke skjer i hold til gjeldende offentligrettslige krav, belastes leietaker.


8.  Tilsyn, vedlikehold, sanering mv.

Utleid materiell skal etterses og behandles forsvarlig av leietakeren, som bl.a. plikter å følge alle retningslinjer fra utleier om drivstoff, smøremidler, tilsyn og vedlikehold. Leietakeren skal selv bekoste alle driftsutgifter og forbruksvarer, så som f.eks. drivstoff, smøremidler og slitedeler. Alt vedlikehold og alle reparasjoner som faller under leietakerens ansvar, skal utføres av personell eller reparatører som er godkjent av utleier. Pålagt eller nødvendig besiktigelse/kontroll i forbindelse med montering eller bruk besørges og bekostes av leietakeren. Utleid materiell skal tilbakeleveres i rengjort og godt vedlikeholdt stand. Ved unnlatelse har utleier rett til å belaste leietakeren for nødvendige kostnader til rengjøring og vedlikehold. For materiell som i henhold til sin art, gjeldende bestemmelser eller lover skal saneres etter bruk, debiteres leietakeren en særskilt saneringskostnad.


9.  Skader og tap på leieobjekt

Leietaker er ansvarlig for ethvert tap eller skade på leieobjektet mens det er i hans besittelse (dvs. inntil utleier har kvittert returseddelen), med unntak for normal slit og elde. Skader på returnert materiell belastes leietakeren med faktisk eller estimert reparasjonskostnad. Materiell som ikke tilbakeleveres, belastes med gjenanskaffelseskostnaden. Skadeansvaret kan begrenses gjennom å tegne forsikring, jfr.pkt. 12 nedenfor.


10.  Reparasjoner

Reparasjoner som følge av normal slitasje bekostes av utleieren. Utskifting av forbruksmateriell og slitasjedeler på anleggsstedet utføres og bekostes av leietakeren. Reparasjon eller utskiftninger for øvrig må ikke foretas uten etter utleiers forutgående skriftlige samtykke og bestilling med rekvisisjon.


11.  Ansvarsbegrensning

Utleieren innestår ikke for at leieobjektet tilfredsstiller leietakerens behov, med mindre dette er spesielt avtalt. Leietaker er ansvarlig for alle skader og tap som oppstår i leieperioden, herunder person-, tings- og formueskader, samt følgeskader og indirekte tap som måtte påføres leietakeren, brukeren eller tredjemann i forbindelse med transport, bruk eller plassering av leieobjektet.


12.  Forsikring

Leieobjektet er under leietiden forsikret via Svelvik utleiesenter ved at leietaker belastes for en forsikringspremie. Forsikringen gjelder for utleieutstyr som befinner seg i Norge. Forsikringen dekker skader som oppstår plutselig og uforutsett i følge vilkår for brann/maskin, transport av varer (alle farer) og montasjeforsikring. Forsikring er utvidet til å dekke skader ved tyveri. For utvidelsen gjelder følgende sikkerhetsforskrifter : 1) Maskiner med egen fremdriftsmotor skal være låst med tenningslås (ta ut nøkkel) og dersom det er mulig skal førerkabin være låst. 2) Maskiner med tilhengerdrag skal være låst med egen draglås. 3) Andre maskiner og utstyr skal være innelåst i stålkontainer eller være lenket fast med hengelås og kjetting slik at låsen må brytes for at maskinen lar seg fjerne. Dette gjelder også for punkt 1 og 2 dersom egne sikkerhetsforskrifter ikke kan gjennomføres. Låsene skal minst tilfredsstille klasse 2, tilsvarende forsikringsselskapenes sikkerhetskrav til innbruddssikring på byggeplasser (B2).

Følgende unntak gjøres gjeldende for forsikring:

1)Skade forvoldt ved grov uaktsomhet. 2) Skade som skyldes bruk i strid med utleieren/leverandørens forskrift/opplæring. 3) Skade som skyldes manglende ettersyn, etterfylling av olje, vann, etc .

For skade som dekkes av forsikringen må leietakeren betale en egenandel. Egenandelen er på kroner 15.000. Unntatt er utstyr under kroner 15.000 i innkjøpspris der egenandelen er kr 5000. Premie på forsikring belastes leietaker med 8 % av leiesum, minimum kroner 45 pr døgn.

Leie vil faktureres under reparasjonstiden.


13.  Betalingsvilkår

I tillegg til avtalt leie kommer offentlige skatter og avgifter, så som merverdiavgift o.l. Utleieren kan når som helst kreve at leietakeren betaler forholdsmessig beløp som depositum, til sikkerhet for betaling og leietakers ansvar for øvrig.

Månedsavtaler kan faktureres forskuddsvis hver måned, mens dagleie faktureres etterskuddsvis. Ved sen betaling svares den til enhver tid gjeldende forsinkelsesrente fastsatt i norsk lov. Fakturaer forfaller til betaling 10 dager fra fakturadato med mindre annet er skriftlig avtalt. Reklamasjon på faktura må skje innen 7 dager etter fakturadato. Leiebeløp under kr 1000 betales kontant ved utlevering av utstyret, For private leietakere er det kun kontant betaling om ikke annet er avtalt. Avtalt depositum eller forskuddsleie må være innbetalt før leieobjektet utleveres. Depositum/ forskuddsleie avregnes mot sluttfaktura. Ny dagleie belastes hvis innlevering eller oppsigelse av leieutstyr skjer etter klokken 09.00.


14.  Kreditt

Alle leietakere vil bli kredittvurdert. Fakturabeløpet skal i tilfelle være utleieren i hende senest på den dato som i fakturaen angis som forfallsdag. Utleier kan når som helst innstille bevilget kreditt, når det foreligger saklig grunn for dette. Ved forsinket betaling påløper lovens forsinkelsesrente, jfr. lov av 17. desember 1976 nr. 100. Utleier har rett til å kreve sikkerhet for sitt krav, når det etter hans skjønn anses som nødvendig. Om inkasso innledes, skjer all videre

utleie mot kontant betaling.


15.  Oppsigelse

Utleieforhold uten bestemt leietid kan av begge parter sies opp skriftlig med avtalt eller minst 5 virkedagers varsel.


16.  Heving

Dersom leietakeren ikke betaler leie til avtalt tid, innstiller sine betalinger, begjærer oppbud eller slås konkurs eller innleder akkordforhandlinger, er utleier berettiget til å heve avtalen med øyeblikkelig virkning og til å ta leieobjekt tilbake. Leietakeren er forpliktet til å melde ethvert slikt forhold til utleieren. Tilbaketaking av leieobjektet skjer for leietakers regning. Leietakeren forblir ansvarlig for leiens betaling i ordinær oppsigelsestid eller, ved tidsbestemt utleie, til leieperiodens utløp. Leie som utleier oppnår fra andre etter tilbakelevering e.l. godskrives leietakeren i oppgjøret.


17.  Force majeure

Begge parter kan uten ansvar unnlate å oppfylle sine forpliktelser etter denne avtale, såfremt unnlatelsen har sin årsak i forhold som ligger utenfor partenes kontroll, så som arbeidskonflikt, krig, beslutninger av offentlig myndighet og andre forhold som ikke er villet av parten og som vesentlig innvirker på muligheten til å oppfylle avtalen og som dessuten ikke kunne forutses eller med rimelighet unngås av den påberopende part.


18.  Tvangsfullbyrdelse

Dersom leien ikke blir betalt, vedtar leietakeren at utlevering kan kreves i medhold av tvangsfullbyrdelsesloven § 13 -2 annet ledd a). Det skal gå frem av varselet etter tvangsfullbyrdelsesloven § 4-18 at utlevering kan unngås dersom leien med renter og kostnader blir betalt før fullbyrdelsen gjennomføres. Likeledes vedtar leietakeren i medhold av tvangsfullbyrdelsesloven § 13-2 annet ledd b) at utlevering kan kreves når leietiden er løpt ut, dersom leie er avtalt for en bestemt tid.


19.  Tvist

Tvister som oppstår i forbindelse med leieforholdet skal avgjøres av de alminnelige domstoler ved utleiers hjemting.


20.  Særskilte vilkår ved kjøp

Ved salg, forbeholder selgeren seg eiendomsretten til solgte varer inntil kjøperen har oppfylt alle sine forpliktelser overfor selgeren. Inntil slikt oppgjør er foretatt, er kjøperen uberettiget til å selge, pantsette eller på annen måte avhende eller disponere rettslig over varene.

 

Vi forbeholder oss rett til endringer

Med hilsen Svelvik utleiesenter